Úvod

Alergie
     Predpokladom vzniku alergie je spravidla zdedená dispozícia. Zdedené sú "vlohy" k alergii, tzn. schopnosť tvoriť alergické podmienené reflexy, nie však druh alergie a látku, ktorá ju spúšťa.     
Potencia alergénu je rôzna, Existujú agresívne alergény, tzn. substancie, ktoré spúšťajú senzibilizáciu veľmi ľahko (napr. trávne pele, mačacie chlpy, jahody atd.). Odpovedajúcim spôsobom podľa toho sú časté choroby. ktoré sú týmito látkami vyvolávané.
    

Alergie môžu byť spôsobené materiálnymi (konkrétne pele, potraviny, lieky a pod.) i nemateriálnymi podnetmi, tzn. signálmi, ktoré obsahujú už len fyzikálnu informáciu, ale už žiadne častice hmoty dotyčnej sub- stancie. Táto experimentálne doložená skutočnosť (Dr. Smith) núti prijať ďalší biofyzikálny aspekt i u fenoménu alergie.
    


     K lepšiemu porozumeniu súvislostí pomôže nasledujúci model úvahy: Predpokladom pre spustenie alergických mechanizmov v organizme je prítomnosť biofyzikálneho podmieneného reflexu na základe výraznej dispozície spôsobenej opakovaným kontaktom so substanciou spôsobujúcej nejakým spôsobom dráždenie organizmu. Až vďaka biofyzikálnemu podmienenému reflexu sa dotyčná substancia stáva u tohto človeka alergénom. Tento podmienený reflex zostáva zachovaný. Nie je aktívny, kým nedôjde ku kontaktu s alergénom. Aktivuje sa špeciálnou informáciou, ktorú reflektuje a uvádza potom pomocou biofyzikálnych riadiacich inpulzov do chodu známe biochemicky-imunologické mechanizmy v tele.

    
Typické pre tento podmienený reflex je, že je reflektovaný výhradne určitou vibračnou informáciou - manipulovateľnosť a možnosť neutra- lizácie, to znamená, že môže byť vhodnými informáciami alebo techni- kami vyvolaný, zosilnený, zoslabený alebo úplne eliminovaný. Pomo - cou tohto biofyzikálneho vibračného vzoru - signálu sa teda dá vhodný- mi metódami podmienený reflex "vyvolať" - t.j. zistiť jeho prítomnosť (biorezonančný test) a potom terapeuticky ovplyvniť, v konečnom dô- sledku eliminovať.